ĐỀ THI TOÁN LỚP BỐN CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2009-2010

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 14-09-2010
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên HS:
.............................................
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC : 2009 - 2010
MÔN TOÁN LỚP BỐN
Thời gian làm bài : 40 phút
Điểm:

 Lớp 4.......
Trường TH Số 2 Duy Vinh

Chữ kí GV:

Câu 1 (1đ) a/ Viết các phân số :
Mười một phần mười hai : .................. ; Bốn phần hai mươi lăm :................
b/ Trong các phân số ; ; ; ; ; phân số bé hơn 1 là :
....................................................................................................................................................
Câu 2 (1đ) a/ Viết số thích hợp vào ô trống :

 = ; = 
b/ Quy đồng các phân số :
 và ....................................................................................................................................
 và ...................................................................................................................................
Câu 3 (1đ) a/ Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn :
 ; ; .........................................................................................................................
b/ Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:
 ; ; ..........................................................................................................................
Câu 4 (2đ) Tính :
 + = ................................................................ - = ............................................................ ................................................................................. .............................................................................
 x = .............................................................. : = ..........................................................
............................................................................... ...........................................................................
Câu 5 (2đ) a/ Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống :
Hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm.
Diện tích hình thoi là 70cm2.
Diện tích hình thoi là 100cm2.
Diện tích hình thoi là 140cm2.
b/ Viết số vào chỗ chấm :
3 phút 8 giây = ………..giây ; b/ 8m2 50cm2 = …………cm2
Câu 6 (2đ) Hai kho thóc chứa 287 tấn, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?
Giải :
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Câu 6 (1đ) Cho hai số có tổng là 803. Biết số lớn có hàng đơn vị là 0 và nếu xoá chữ số 0 đó thì được số bé. Tìm hai số đã cho ?
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................


 
Gửi ý kiến

ĐỒNG HỒ